De oerknal van het Christendom


|

De oerknal van het Christendom

Veelkleurig perspectief van een impuls

Beschrijving

Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie… in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een institutionele kerk. De schrijver voert de lezer mee door de bonte wereld van de vroegere christenen. Ooit ontlook het christendom als een wat vreemde loot aan een in die dagen veelkleurige joodse stam. Maar na de val van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus verdween dat oorspronkelijke joodse christendom uit beeld. Veel opvattingen van de joodse christenen vinden we wel terug in het gnostische christendom van de tweede eeuw. Met de latere beschrijving van bepaalde opvattingen binnen dit spirituele christendom werd met het badwater ook het kind weggespoeld. Niet alleen de gnostici werden veroordeeld, zelfs de meest oorspronkelijke christenen, de joodse christenen werden tot ketters verklaard. Toch is er in de eerste eeuwen nog sprake van een grote pluriformiteit. De oerknal trilt door in veel charismatische leraren, zoals onder meer Paulus, Valentinus, Clemens en Origenes. Deze leraren helpen hun medemens de Christusvonk in zichzelf te ontdekken en vrij te maken.
Pas in de eeuwen van de grote christelijke concilies wordt de vrijheid van denken en spreken drastisch ingeperkt. De kerk wordt een instituut dat uitmaakt wat beleden mag worden; of eigenlijk: wat niet meer gezegd, ja zelfs niet meer gelezen mag worden.

Recensie van de Bibliotheekdienst

De auteur heeft al heel wat boeken over Jezus Christus op zijn naam staan. In dit nieuwe boek gaat het hem om de ontwikkeling te schetsen die geleid heeft tot het ontstaan van de christelijke kerk met haar leer, haar gezag en haar canon. De auteur is duidelijk niet gelukkig met deze historische gang van zaken. Hij ziet een scherp contrast tussen de oorspronkelijke invloed van de woorden van Jezus en de Christusverschijningen na zijn dood enerzijds en de (staats)kerk als institutie anderzijds. Zoals uit zijn eerdere boeken reeds bleek, kent Slavenburg grote waarde toe aan de niet-erkende evangelieteksten en andere apocriefe boeken van het Nieuwe Testament, die men meestal als gnostisch aanduidt. Hierdoor ontstaat een beeld van de Vroege Kerk, dat afwijkt van het gangbare, waarbij ‘ketterse’ stromingen en geschriften een centrale rol krijgen toebedeeld. De oorspronkelijke joodse achtergrond van Jezus en zijn volgelingen blijft in dit boek echter onderbelicht. Ook is het een probleem dat door de auteur de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament op één lijn worden geplaatst met de canonieke boeken, die eerder zijn ontstaan en (ten dele) dichter bij de historische Jezus staan. Het register is curieus van opzet.

Prof. dr. K.A.D. Smelik

Boek bestellen

De oerknal van het Christendom

ISBN 9067322776
Paperback, 208 pag.
Rozekruis Pers, Haarlem, 2003

Bestel het boek via Rozekruis Pers

Urknall des Christentums (vertaling in het Duits)

Eine Entdeckungsreise durch 25 Jahrhunderte Gnosis

Aanvullende informatie in het Duits

Boek bestellen

Urknall des Christentums

ISBN 3938540139
Gebunden, 216 Seiten
DRP-Rosenkreutz Verlag, Birnbach 2007

Bestel het boek via DRP Rosenkreutz Verlag