Een sleutel tot gnosis


|

Een sleutel tot gnosis

Inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-vondst voor de mens van nu

Beschrijving

Met het gereedkomen van de integrale Nederlandse vertaling van de
Nag Hammadi-geschriften groeit ook de behoefte aan meer inzicht in deze inspirerende teksten. Jacoh Slavenhurg, een van de vertalers van deze geschriften en auteur van vele boeken over dit onderwerp, gaat in deze uitgave dieper in op het wezen en de boeiende inhoud van deze geschriften. Ondanks de veelkleurigheid van de ruim veertig teksten is er toch een duidelijke lijn te bespeuren. Door deze lijn te volgen worden de teksten een stuk toegankelijker. Door hoofden bijzaken te scheiden, ontstaat er een helderder inzicht en komt (te diepere betekenis bloot te liggen. De auteur werkt ter verduidelijking niet diverse schema’s en gebruikt tekstfragmenten om (te achterliggende context aan te geven. Het boek is een schier onmisbare steun bij liet lezen van de Nag Hammadi-geschriften. Daarnaast is het zeer lezenswaard voor allen die geïnteresseerd zijn in de binnenkant van de gnosis. Zo gaat Slavenburg diep in op het godsbegrip in de westerse cultuur. op de functie van zelfkennis, op de samenhang tussen persoonlijkheid en individualiteit en de verbinding met het diepere Zelf. Ook staat hij stil bij het wankele evenwicht tussen geest en materie en de plaats van de ziel daartussen. Velen zullen er een antwoord in vinden op zingev ingsvragen van deze tijd. Want gnosis blijkt actueler dan ooit.

Recensie van de Bibliotheekdienst

Dit boek is bedoeld als een inleiding op en een commentaar bij de Nag Hammadi-geschriften, leren codices uit de vierde eeuw, de grootste verzameling gnostische geschriften die bekend is. Een Nederlandse vertaling daarvan verscheen recent. Slavenburg, één der vertalers, vertelt daarover en licht de betekenis van de geschriften vervolgens toe aan de hand van een aantal kernwoorden uit (uitvoerig) geciteerde passages: geest, ziel, verlossing, zelfkennis en andere. De uitleg van Slavenburg beweegt zich voortdurend tussen wetenschap en apologie. Hij verdedigt de gnostische opvattingen als een verlossende levenshouding voor moderne mensen, op grond van een grote vertrouwdheid met de geschriften. Wisselend mild en scherp kritiseert hij daarbij kerkelijk christendom, New Age (dat oppervlakkig gebruik maakt van gnostische wijsheden) en de historisch-kritische tekstwetenschap. Een register ontbreekt; wel zijn vijf gnostische schema’s opgenomen. Voor wie ingeleid wil worden in de gnostiek, vormt dit boek een verantwoord begin. Op de omslag een (kleine) foto van de geopende codex VIII.

Redactie

Boek bestellen

Een sleutel tot gnosis

ISBN 9789020281125
Paperback, 112 pag.

Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1997
tweede druk, 2000
derde druk, 2005

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.

Ein Schlüssel zur Gnosis (vertaling in het Duits)

Ein blick in die Bedeutung des Textfundes von Nag Hammadi für den Menschen van heute

Aanvullende informatie over de vertaling van dit boek.

Boek bestellen

Ein Schlüssel zur Gnosis

ISBN 90 6732 292 X
Broschiert, 131 Seiten
DRP-Rosenkreutz Verlag, Birnbach 2003

Bestel het boek via DRP Rosenkreutz Verlag