Valsheid in geschrifte


|

Valsheid in geschrifte

De verborgen agenda van bijbelschrijvers

Beschrijving

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën?
Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam?
Waarom mochten apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden?
Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?
Pas generaties na Jezus’ dood werden de evangeliën samengesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. De verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’ om ze te laten sporen met de nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.
Dit boek onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.

Recensie van de Bibliotheekdienst

De verhalen over Jezus zijn meermaals bewerkt eer zij voor een deel werden vastgelegd in de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, maar ook aan de Griekse tekst van de nieuwtestamentische boeken is eeuwenlang gesleuteld. Sinds de achttiende eeuw is hiernaar binnen de theologische wetenschap onderzoek gedaan, evenals naar de geschriften die niet in de Bijbel zijn gekomen en als apocrief worden aangeduid. De historicus Jacob Slavenburg heeft al heel wat gepubliceerd over laatstgenoemde geschriften en over de gnostiek, een religieuze beweging uit de Oudheid die door de kerk steeds fel is bestreden, maar goed aansluit bij de New Age-beweging. In dit boek richt hij zich op de ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament. De suggestieve titel maakt hij niet waar, kan hij ook niet waarmaken, omdat bij valsheid in geschrifte van boos opzet sprake moet zijn. Hij geeft zelf toe dat de normen in de Oudheid als het gaat om authenticiteit niet met de onze samenvallen. Bewerking en aanpassing zijn niet hetzelfde als manipulatie. Bovendien zijn de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament evenzeer bewerkt als de canonieke. Dit boek biedt interessante informatie over hoe in de vroege kerk met de geestelijke erfenis van Jezus werd omgegaan, maar gaat uit van een verkeerde vraagstelling.

Prof. dr. K.A.D. Smelik

Boek bestellen

Valsheid in geschrifte

ISBN 9789057303500
Genaaid gebrocheerd, 192 pag.
Walburg Pers, Zutphen, 2005
7e druk (volledig herziene uitgave), 2008

Bestel het boek via Walburg Pers
Bestel het E-book bij bol.com bij deslegte.com